Polityka prywatności

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Celem Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez TSH Polska sp z o.o. w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 38, 04-987 Warszawa NIP: 9522195326, REGON: 382998761, KRS: 0000780183 (dalej: „TSH” lub „Administrator”) w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej oraz powiązanych z nią usług i narzędzi wykorzystywanych przez jej użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, przeglądanie ofert i wykonywanie innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez użytkowników z usług strony internetowej Tiny Smart House pod adresem https://tinysmarthouse.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO. Korzystanie przez Ciebie z usług Tiny Smart House jest możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności http://tinysmarthouse.pl
 2. KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.2016 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej: „RODO”, informujemy, że:
 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest TSH Polska sp z o.o. w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 38, 04-987 Warszawa NIP: 9522195326, REGON: 382998761, KRS: 0000780183.
 4. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA
  Państwa dane osobowej przetwarzane będą w celu:
  1. Rozwijania i monitorowania działalności biznesowej między innymi poprzez analizy i statystyki. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  2. Prowadzenia działań marketingowych polegających między innymi na wysyłaniu Państwu ofert naszych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (oczywiście pod warunkiem, że wcześniej wyrazili Państwo na to zgodę) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3. Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

   

  1. ŹRÓDŁO DANYCH
   Państwa dane pozyskujemy w pierwszej kolejności bezpośrednio od Państwa w momencie zawierania umowy. Możemy jednak pozyskać Państwa dane ze źródeł ogólnodostępnych takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Główny Urząd Statystyczny. W przypadku pozyskania danych z innego źródła niż od Państwa poinformujemy Państwa o tym fakcie w ciągu 30 dni od daty pozyskania danych lub przy pierwszym kontakcie jeśli nastąpi wcześniej niż przed okresem 30 dni.
  2. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
   W niektórych przypadkach gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
   1. Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora
   2. Firmom którym Administrator zleca usługi – firmy informatyczne, prawne, księgowe, windykacyjne
   3. Sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami
   4. Podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność
  3. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH
   Jako Administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Administratora i zachowania zasady rozliczalności. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres trwania umowy zawartej między Państwem a Administratorem, okres w jakim mogliby Państwo wystąpić z roszczeniami w stosunku do Administratora (okres przedawnienia potencjalnych roszczeń) oraz przez okres tzw. przedawnienia podatkowego. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w celu marketingu produktów i usług do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu cofną zgodę, jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  4. PAŃSTWA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
   Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody). Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.